Pupbemiddeling

Bij de pupinformatrice van de NCC kunt u terecht voor adviezen over de Chihuahua en het vinden van een pup of herplaatser bij NCC fokkers.

De contactgegevens van de pupinformatrice vindt u hier.

Voor NCC fokkers geldt het onderstaande pupbemiddelingsreglement
De NCC kent een lijst van fokkers die pups af te geven hebben. Zij dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen, om in aanmerking komen voor plaatsing op deze lijst.

1.    Voldoen aan de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in het Verenigings Fokreglement van de NCC;
2.    De moederhond dient, alvorens zij een nest krijgt, tenminste tweemaal te zijn uitgebracht op:
(I) een Nederlandse CAC-tentoonstelling;
(II) Een door de NCC georganiseerde (Kampioens-) Clubmatch;
Een combinatie van bovenstaande evenementen is toegestaan;
3.    Zij dient hiervan eenmaal te zijn uitgebracht boven de leeftijd van 12 maanden;
4.    Zij dient beide keren minimaal het predicaat ‘ZG’ te hebben behaald;
5.    De vaderhond, eigendom van een in Nederland gevestigde eigenaar, dient tenminste tweemaal te zijn uitgebracht op:
(I) Een Nederlandse CAC-tentoonstelling;
(II) Een door de NCC georganiseerde (Kampioens-)Clubmatch;
Een combinatie van bovenstaande evenementen is toegestaan;
6.    Hij dient hiervan eenmaal te zijn uitgebracht boven de leeftijd van 12 maanden;
7.    Hij dient beide keren minimaal het predicaat ‘ZG’ te hebben behaald;
8.    De vaderhond van een in het buitenland gevestigde eigenaar dient eveneens
uitgebracht te zijn op tentoonstellingen en/of (Kampioens-) Clubmatches van de
desbetreffende rasvereniging;
9.    Ouderdieren geboren na 1 januari 2010 dienen te zijn getest op Patella-Luxatie, welk onderzoek moet zijn uitgevoerd door een erkend Specialist Chirurgie van Gezelschapsdieren aangesloten bij de groep van prof. drs. F.J. Meutstege;
10.    Tenminste een vol verenigingsjaar lid van de NCC;
11.    Het juist invullen en ondertekenen van een opgaveformulier;
12.    Gevraagde bewijsstukken in kopie meezenden.

Om in te schrijven voor de pupinformatielijst stuurt u de volgende zaken op naar het secretariaat van de NCC:

– kopie geboorteformulier Raad van Beheer
– Patella uitslagen moeder- en vaderhond
– keuringsrapporten moeder- en vaderhond

Vermeldt in het bericht verder uw naam, adres, kennelnaam, telefoonnummer(s), emailadres en website.

Indien er pups zijn af te geven, geboren uit verschillende combinaties van ouderdieren, dient de fokker per oudercombinatie een opgaveformulier in te sturen.

De verschuldigde kosten (€25,-) moeten worden overgemaakt naar de rekening van de vereniging (NL52 INGB 0002907629). Bij het eventueel niet plaatsen op de pupinformatielijst zullen ontvangen betalingen, na aftrek van kosten worden teruggestort.

Indien de opgegeven pups zijn verkocht of afgegeven, dient men dit zo spoedig mogelijk te melden aan het adres van de pupinformatrice.

Het Bestuur is gemachtigd in uitzonderingsgevallen ontheffing te verlenen op een of meer van de genoemde voorwaarden. Ontheffingen worden per opgave verleend. Aan verleende ontheffingen kan men geen rechten ontlenen.

Het Bestuur is gerechtigd om bij ernstige klachten over een fokker en/of zijn pups, indien zij voorkomen op de pupinformatielijst, een onderzoek in te stellen. Het is hierbij nadrukkelijk de bedoeling om te komen tot een oplossing en de desbetreffende fokker bij te staan met advies.

De door de NCC aan derden te verstrekken pupinformatie beperkt zich tot het doorgeven van adres, telefoonnummer, website en/of email adres. De voorwaarden van verkoop zijn strikt een zaak van de fokker en de nieuwe eigenaar c.q. verkoper en koper.

Bij moedwillige overtreding van de voorwaarden vervalt het recht tot plaatsing op de pupinformatielijst. Deze maatregel kan van tijdelijke aard zijn.

Het Bestuur doet in de jaarlijkse ALV verslag betreffende verleende ontheffingen en uitsluitingen.

Leden die niet in aanmerking komen voor plaatsing op de pupinformatielijst, geen ontheffing hebben ontvangen of het recht op plaatsing door het bestuur is ontnomen, kunnen hierover een klacht indienen bij de Geschilencommissie.

chihuahua puppies in a row