BALV 26 augustus 2016

Beste leden van de NCC,De leden zijn de onduidelijkheid, tegenwerking en onrust binnen de NCC zat.

Om deze reden en mede op advies van de KVK heeft een groep leden mw. van Langen en mw. van Katwijk d.m.v. een motie/brief verzocht een ALV te organiseren.

Dit omdat zij de besluiten van de eerdere ALV’s omtrent hun ontslag negeren en niet willen accepteren.
Mw. van Langen en mw. van Katwijk hebben aangegeven hier geen gehoor aan te kunnen geven, waardoor de leden zelf een BALV uitgeroepen hebben. Eén en ander geheel conform de statuten.

De impasse moet doorbroken worden omdat het besturen praktisch onmogelijk gemaakt wordt en de leden hier de dupe van worden.

De KVK accepteert het in en uitschrijven van bestuurders in het register alleen als alle bestuurders hiervoor tekenen. Gezien mw. van Langen en mw. van Katwijk hun ontslag door de ALV (de leden) niet accepteren, blijkt dit geen optie.
De KVK biedt en tevens adviseert een andere optie. Te weten:
Het organiseren van een ALV in het bijzijn en onder toezicht van een notaris. De notaris zal de op de BALV van 26/8 a.s. door de leden ontslagen en gekozen bestuurders officieel registeren d.m.v. een proces verbaal en deze indienen bij de KVK, zodat eindelijk en officieel de op en door de ALV ontslagen bestuurders uitgeschreven en de nieuwe bestuurders in het KVK register ingeschreven worden.

Het is te bizar voor woorden dat dit noodzakelijk moet zijn en begrijpen dat de leden inmiddels vergadering moe zijn. We willen heel duidelijk stellen dat dit echt het eindstation is.

Wij vragen u dan ook nog éénmaal uw belangrijke stem uit te komen brengen op de BALV van vrijdag 26/8/16 aanvang 19.30 uur te Dogcenter te Kerkwijk, waarvoor u allen (de leden) reeds een uitnodiging en agenda heeft ontvangen.

Uw stem is heel belangrijk.

De vereniging NCC is van en voor de leden. Met als doel de NCC weer op de kaart te gaan zetten als een gezellige vereniging voor fokkers en liefhebbers die zich geheel kan gaan richten op ons geliefde ras “de chihuahua”

 

Voorgang NCC

Beste leden van de Nederlandse Chihuahua Club,

Hierbij informeren wij u over de voortgang van de vereniging.

Zoals u weet weigert Mw. van Langen de ontzetting uit het lidmaatschap en haar ontslag als voorzitter te accepteren.
Zij heeft samen met, het op en door de BALV van 12 maart 2016 ontslagen bestuurslid, Mw van Katwijk de rekeningen van de NCC toegeëigend. Hierdoor kan het, door u meerdere malen gekozen bestuur, het Clubblad niet laten drukken en verzenden. Tevens zal de Jonge Honden Dag mogelijk geannuleerd moeten worden, tenzij wij voortijdig weer de beschikking over de rekeningen krijgen.

Wij zien ons genoodzaakt om namens de leden van de NCC alle betrokken personen welke ons inziens onrechtmatig handelen, persoonlijk aansprakelijk te stellen. Ten tijde van het plaatsen van dit bericht zijn Mw. van Katwijk en Mw. van Langen reeds hierover aangeschreven per e-mail en tevens per aangetekend schrijven.

Wij houden u bij enige vorm van nieuwe informatie dan wel verandering in deze kwestie natuurlijk op de hoogte.

Wij betreuren het feit dat wederom de vereniging ernstig geschaad wordt en de leden op dit moment het informatieve Clubblad wordt ontzegd en ook naar alle waarschijnlijkheid een gezellig en sportief evenement (de JHD) ontnomen gaat worden.

De Kamer van Koophandel heeft het bezwaar van Mw. J. van Langen, betreft haar uitschrijving uit het register van de KvK, om onbegrijpelijke redenen gegrond verklaard. Wat als consequentie heeft dat zij administratief weer ingeschreven is in het register van de KvK. De KvK geeft aan dat de procedure van zuiver administratieve aard is.

“De KvK is geen civiele rechter en het register is niet constitutief.”

Kortom de KvK geeft een administratief oordeel maar geen vonnis. Daartoe is alleen de rechter bevoegd.
Per slot van rekening heeft de KvK geen enkele zeggenschap in onze vereniging en kunnen alleen de leden (ALV) bestuursleden aannemen en ontslaan.
Hier zijn de leden tijdens de door het rechtmatige bestuur gehouden verplichte jaarlijkse ALV van 12 juni jl. uitgebreid over geïnformeerd.

 

Het Bestuur

De ClubMatch van 3 april a.s. gaat door zoals gepland!

Er is een groepje mensen dat zich uitgeeft als bestuur van de NCC. Dat groepje wordt aangevoerd door mw. J. van Langen, iemand die nota bene geroyeerd is als lid van de NCC. Om aan alle onduidelijkheid naar de leden, belanghebbenden en relaties toe een einde te maken, heeft op 12 maart jl. een druk bezochte ALV van de NCC plaatsgevonden. Waarin de volgende besluiten zijn genomen:

1. Het bestuur van de NCC bestaat uit Mw. A.S. Nobel, mw. D. Nijenhuis- de Caluwe  en mw. P. Leferink. Hun ontslag – voor zover dat al geldig was – werd ingetrokken en zij zijn met algemene stemmen (her)benoemd als bestuurslid van de NCC. De op de ALV aanwezige (32) leden spraken unaniem uit met deze drie bestuursleden door te willen.

2. Mw. L.M. van Katwijk werd door de ALV op 12 maart jl. als bestuurslid ontslagen. Voor zover mw. B. Kasius, mw.  R. Borsten en dhr. R. Verdonschot op 14 februari 2016 al rechtmatig benoemd zouden zijn, heeft de ALV op 12 maart 2016, met unanieme schriftelijke stemming, deze benoeming ongedaan gemaakt, door hen te ontslaan als bestuurslid.

Mw. L.M. van Katwijk, mw. B. Kasius, mw. R. Borsten en dhr. R. Verdonschot zijn door het bestuur inmiddels per aangetekend schrijven (en per reguliere post) geïnformeerd over de besluiten, die de ALV op 12 maart jl., jegens hen heeft genomen.

Het zich vanaf heden – c.q. na ontvangst van de ontslagbrief – nog voordoen als bestuurslid van de NCC door Mw. L.M. van Katwijk, mw. B. Kasius, mw.  R. Borsten en dhr. R. Verdonschot is onrechtmatig (en dat geldt uiteraard al veel langer voor mw. J. van Langen, die immers geen lid meer van de NCC is.) Verdere pogingen van dit groepje om de vereniging  in diskrediet te brengen, door zich uit te geven als bestuurslid van de NCC, zal juridische consequenties hebben. Waaronder in elk geval ook begrepen moet worden dat terzake een klacht bij het Tuchtcollege voor de Kynologie ingediend zal worden.

In de richting van leden, belanghebbenden en relaties wijst het bestuur er wellicht ten overvloede nog op, dat alleen informatie van de zijde van Mw. A.S. Nobel, mw. D. Nijenhuis- de Caluwe  en mw. P. Leferink beschouwd kan worden als zijnde afkomstig van het bestuur van de NCC. Dat geldt natuurlijk ook voor informatie te vinden op de officiële website van de NCC: www.nederlandsechihuahuaclub.nl

Een en ander betekent dat de clubmatch en fokgeschiktheidskeuring op 3 april a.s. gewoon doorgang zal vinden.

Het bestuur van de NCC

Alana Nobel
Diana Nijenhuis- de Caluwe
Patricia Leferink

 

31e Clubmatch op 3 april 2016

chihuahua and leash

Mw. J.M. Toebak – van Valkenburg Reuen & Teven Korthaar
Keurmeesters:
Mw. M.H.R. Silvertand – Hazen Reuen & Teven Langhaar

 

De 31e Clubmatch, alleen voor leden van de NCC, vindt plaats op 3 april 2016 bij Recreatiecentrum Oostervant, Oostervantstraat 25, 3021 PT in Rotterdam.

Zaal open 09.00 uur. Aanvang keuringen 10.00 uur.

INSCHRIJVEN
Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden: Inschrijfformulier
Online inschrijven kan uiteraard ook, het online inschrijfformulier vindt u hier: Online inschrijven

Entree voor bezoekers: €3,50 per persoon, kinderen gratis.

Hondjes van bezoekers:
Hondjes die niet zijn ingeschreven worden toegelaten tegen betaling van 3,50 euro per hondje.
Overeenkomstig het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer mag er per bezoeker maximaal 1 hond worden meegebracht en moet de eigenaar vooraf een verklaring ondertekenen dat de hond beschermd is tegen besmettelijke ziekten, middels (reguliere) vaccinaties, waarvan de geldigheid aantoonbaar is. Bij honden vanuit het buitenland ook rabiës (hondsdolheid). Dit formulier kunt u hier downloaden.


Niet ingeschreven hondjes van exposanten:
Het aantal niet ingeschreven meegebrachte hondjes bedraagt per exposant maximaal 2.
Ook voor deze hondjes moet een verklaring worden ondertekend. Dit formulier kunt u hier downloaden.

Meegebracht eten en drinken mogen niet in de zaal worden genuttigd.

 

BAL 13 februari 2016

Bijzondere Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 13 februari 2016

Aanvang: 12:00 uur

Dogcenter Kerkwijk

Jan Stuversdreef 4
5315 NZ Kerkwijk

Vergeet u niet om uw lidmaatschapskaart mee te nemen?

Beste leden van de NCC,

Graag willen wij wat duidelijkheid geven, naar aanleiding van de vragen die we hebben ontvangen, over de vergadering van zaterdag 13 februari aanstaande. De BALV op zaterdag 13 februari is georganiseerd door het bestuur van de NCC. Aangezien het bestuur ten allen tijden een (B)ALV mag uitschrijven, is om deze reden de BALV van zaterdag 13 februari aanstaande vanzelfsprekend rechtsgeldig. De agendapunten die enkele leden hebben aangedragen, zijn uiteraard ook in onze agenda opgenomen.

Wij hopen daarom ook alle leden van harte te verwelkomen, op zaterdag 13 februari aanstaande om 12.00 uur, in het Dogcenter.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

Raad van Beheer heeft een vernieuwde website!

Raad van Beheer heeft een vernieuwde website!

logo_rvb_horizontaal_rgb_diap

 

 

De Raad van Beheer –voluit Raad van beheer op Kynologisch Gebied in Nederland-  is het overkoepelende orgaan van alle rasverenigingen. Op de website van ‘de Raad’ kunnen fokkers en liefhebbers een schat aan informatie vinden over zo’n beetje alles op het gebied van het houden en fokken van honden.

De vernieuwde website van de Raad van Beheer is www.houdenvanhonden.nl

 

Ook kunt u direct door klikken naar een aantal hoofdonderwerpen op deze site:

hondenrassen

kopen-verzorgen-opvoeden

actief met je hond

kinderen en je hond

gezondheid en gedrag

gezond met Fairfok

De contactgegevens van de Raad van Beheer vind u hier.

 

NEK convenant

Beste Leden,

Zoals bij u bekend, is per 28 juni 2014 het verbod op fokken met Niet Erkende Kleuren door de leden van de Raad van Beheer opgeheven. Op 20 juni 2015 heeft er een nieuwe stemming plaats gevonden tijdens de AV van de Raad van Beheer. De wens van meerdere rasverenigingen, waaronder de Nederlandse Chihuahua Club, betreft het terug draaien van dit besluit. Helaas heeft de meerderheid van de stemmen geresulteerd in het handhaven van de opheffing van dit verbod.

Om zorg te dragen dat dit verbod niet geldt voor fokkers, welke lid zijn van de Nederlandse Chihuahua Club, dient er een convenant te worden aangevraagd. Wij stellen u hierbij op de hoogte dat het verzoek tot het afsluiten van een dergelijk convenant reeds eind april 2015 door het Bestuur is ingediend bij de Raad van Beheer.

In afwachting van de laatste Algemene Vergadering van de Raad van Beheer is dit verzoek aangehouden. Deze zal nu door de Raad van Beheer alsnog behandeld worden. Het Bestuur zal de Raad van Beheer verzoeken om het ingediende verzoek tot het afsluiten van een dergelijk convenant te behandelen.

Op de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer op 20 juni jl. is door het Bestuur van de Raad van Beheer toegezegd dat de voorwaarden tot het afsluiten van een dergelijk convenant worden versoepeld. Tevens worden alle liggende aanvragen behandeld en worden eerdere afwijzingen opnieuw beoordeeld.

Voor de goede orde:

Binnen het fokreglement van de Nederlandse Chihuahua Club, vastgesteld en goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 3 juni 2012 onder punt 4, lid 4.4 Diskwalificerende fouten: met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten (volgens de rasstandaard) mag niet worden gefokt.
– Merle.

Dit verbod was in overeenstemming (met het reeds vervallen) artikel VI.23A, lid 1 van het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer.

Gezien bovenstaande regel is komen te vervallen, blijft het fokreglement van de Nederlandse Chihuahua Club van kracht. Om deze reden is er geen goedkeuring nodig van de Algemene Vergadering.


Wel is een dergelijk convenant van essentieel belang.

https://www.raadvanbeheer.nl/rashonden/stamboom-aanvraag-procedure/verbod-fokken-met-niet-erkende-kleur-en-haarvarieteiten/

( Bron: http://www.raadvanbeheer.nl/meta-menu/nieuws/nieuwsbericht/?tx_ttnews[backPid]=25&tx_ttnews[tt_news]=1868&cHash=da038268e00328bb26e958a45cf58bc9 )

Volgens de rasstandaard opgenomen binnen de FCI ( standaard No. 218/21.10.2009/GB ) is onder kleuren de uitzondering Merle opgenomen. Dit houdt in dat op de rashondententoonstellingen nog altijd de kleurschakering Merle als diskwalificerend zal worden gezien.

(Bron: www.nederlandsechihuahuaclub.nl/ncc-fci-rasstandaard-van-de-chihuahua)

Op de afgegeven stambomen door de Raad van Beheer zal nog steeds de rasstandaard leidend zijn. Dit houdt in, wanneer u honden kruist waarvan bij beide als kleur (variëteit) een variant van Merle hebben, dit vermeld zal worden op de stamboom afgegeven door de Raad van Beheer.

Indien en zodra de Raad van Beheer een dergelijk convenant afsluit met de Nederlandse Chihuahua Club, stellen wij u hiervan direct op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

 

De hond lust ’em rauw!

De hond lust ’em rauw!

Lezing voor hondeneigenaren over voeding

De lezing wordt verzorgd door een van dé experts in Nederland op het gebied van voeding, dr. Esther Hagen-Plantinga van de Universiteit Utrecht. De lezing wordt georganiseerd door de Raad van Beheer, de overkoepelende organisatie voor alles over het houden van honden.

De hond lust em rauw! is een lezing over verse voeding, calcium en botgroei, en andere veelgehoorde voedingsadviezen

Inhoud lezing
Vers vlees voeding, volgens velen de beste manier van voeren en de oplossing voor al uw hond zijn problemen. Maar wat houdt het in, wat zijn de beoogde voordelen, en met welke risico’s moet rekening gehouden worden? Is het daadwerkelijk beter dan brokvoeding? De voor- en nadelen op een rij. En hoe zit het nou precies met voeding en botontwikkeling? Daarnaast zal aandacht worden besteed aan veelgehoorde bakerpraatjes rondom voeding; wat is waar en wat is niet waar?

Aanmelden en kosten
De toegangsprijs is  €19,50 inclusief koffie, thee en fris. Aanvang is 20.00 uur. Locatie is Hotel Mercure in Zwolle. Voor meer informatie en aanmelden zie Raad van Beheer Fokkerstour.

Clubmatch in teken van sportiviteit

Clubmatch in teken van sportiviteit

Zondag 22 maart a.s. is het dan eindelijk zover: de 30e NCC Clubmatch gaat plaatsvinden! Meer dan honderd Chihuahua’s zullen “de strijd” met elkaar aangaan, maar natuurlijk altijd in een gezellige en sportieve clubsfeer.

Voor leden en liefhebbers
Alle exposanten op de Clubmatch zijn lid van de NCC. Bij de Kampioensclubmatch in november a.s. kunnen ook niet leden hun hondjes uitbrengen. Chihuahua liefhebbers zijn natuurlijk van harte welkom als toeschouwer bij de show in Beusichem. Hier vind je alle informatie over de locatie en de tijden. De entree voor bezoekers en hun eventuele hond is gratis.

Hond mag ook mee
Neemt u als exposant honden mee die niet zijn ingeschreven of komt u als bezoeker en wilt u uw hond meenemen? Vul dan de vaccinatieverklaring in en neem deze, samen met het dierenpaspoort mee!

International judges
De NCC heeft twee internationaal bekende keurmeesters kunnen vastleggen voor deze Clubmatch. Het zijn mrs. Sarah Griggs, die de langharen zal keuren en mrs. Louise Dee voor de kortharen. De dames komen voor moeilijke keuzes te staan als het gaat om het beoordelen van de beste en mooiste Chihuahua’s. Niet alleen bij de klassenwinnaars en voor de Best In Show Trofee, maar zeker ook bij het aanwijzen van de winnaars van de andere felbegeerde clubprijzen: de Ma Schoor Plaquette (beste zelfgefokte korthaar) en de John Mercy Trofee (beste zelfgefokte langhaar).

Aantal ingeschreven Chihuahua’s
Op veler verzoek hieronder een overzicht van de aantallen ingeschreven honden per klasse. Op de Clubmatch is natuurlijk een uitgebreide catalogus verkrijgbaar à €1,- bij het Secretariaat. Voor iedere exposant is één gratis catalogus beschikbaar.

Aantallen CM 150322Onze sponsors
De NCC Clubmatch wordt mede mogelijk gemaakt door onze fantastische sponsors. We bedanken hen zeer voor hun bijdrages!

Hoofdsponsor: Fokker Petfood. Stands- en naturasponsors: Plezier voor Honden, Pet Queen, Hondjekoek.nl en JOLIE CHOU. Showfoto’s kunt u laten maken bij de stand van Ilse van Gemert.

Inschrijfgeld al voldaan?
Een aantal exposanten heeft het inschrijfgeld voor de Clubmatch nog niet voldaan. Betaling ter plaatse is mogelijk, maar kost €10,- extra per hond! U kunt over een en ander ook contact opnemen met de penningmeester.

NCC bestuur weer op volle sterkte!

Tijdens de drukbezochte Algemene Ledenvergadering op zondag 22 februari jl. in Zaltbommel, hebben de aanwezige leden het bestuur weer voltallig gemaakt. Zij verkozen met ruime meerderheid Jildes Weema en Jody van Langen tot bestuursleden. Daarnaast werd ook besloten het bestuur te verkleinen naar 5 leden in plaats van 7. Daardoor is het bestuur nu sinds lange tijd weer helemaal compleet.

Taakverdeling
In de komende weken zullen de taken in het bestuur onderling verdeeld worden. Ook wordt gekeken naar het starten met commissies, waar NCC leden in deel zullen nemen.

Evenementen
Al eerder is de Evenementen commissie (bestaande uit Henk Bonneveld en Lilian Noah) begonnen met het organiseren van de verschillende activiteiten, zoals de Clubmatch, Gezelligheidsdag en Jonge Hondendag. Kijk in de agenda voor een overzicht van alle NCC evenementen. Heb je vragen of suggesties? Neem dan contact op via evenementen@nederlandsechihuahuaclub.nl

Meer besluiten
Verder werd tijdens de vergadering onder meer nog gesproken over en besloten dat:

  • de eerste NCC fokgeschiktheidskeuring zal plaatsvinden tijdens de Jonge Hondendag op 30 augustus a.s.;
  • het Meutstege Protocol voor Patella Luxatie keuringen onveranderd wordt voorgezet, tot de nieuwe regelgeving van de Raad van Beheer van kracht wordt;
  • het voor de leden van de NCC verboden blijft te fokken met Merle;
  • het Bestuur in gesprek is met de Raad van Beheer over een convenant met betrekking tot het (niet) fokken met Niet Erkende Kleuren;
  • het Convenant Variëteitskruisingen ongewijzigd van kracht blijft, zolang de Raad van Beheer of de NCC het niet opzeggen.

Notulen van de vergadering
In het contactblad van april 2015 zullen de volledige notulen van de ALV worden opgenomen.

Volgende Algemene Ledenvergadering
Op zondag 14 juni a.s. is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gepland. Locatie Dogcenter in Kerkwijk, vanaf 13:00 uur.